دفتر حراست و امور محرمانه

 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه: رامین منصوری

 

ردیف

عنوان پست

1

دفتر حراست و امور محرمانه

2

کارشناس حفاظت اسناد و IT

3

کارشناس حفاظت فیزیکی

4

کارشناس حفاظت پرسنلی

5

مسئول امور دفتری


تاریخ ایجاد: 1399/04/15 (00:00:00)

تعداد بازدید: 10954

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x