دفتر فروش و خدمات مشتركين

ردیف

                  عنوان پست

1

دفتر فروش و خدمات مشترکین

2

گروه نظارت بر فروش و وصول مطالبات

3

گروه نظارت بر خدمات مشترکین

4

گروه مدیریت مصرف

5

گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری

6

کارشناس وصول مطالبات و حسابداری مشترکین

7

کارشناس خدمات مشترکین

8

کارشناس مدیریت مصرف

9

کارشناس لوازم اندازه گیری

10

کارشناس نظارت بر آزمایشگاه و کالیبراسیون

11

کارشناس کامپیوتر


تاریخ ایجاد: 1399/04/15 (00:00:00)

تعداد بازدید: 9497

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x