ارتباط با مسئولین

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري

 

مشاور مقام مديرعامل


كاربر مرتبط

مجيد فرهزاد

 

كاربر مرتبط

مجيد خونساريان

پست الكترونيك


Manager(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك


 

Mkhonsarian(at)chb-edc.ir

شماره تماس

038-32225198

شماره تماس

038-32225198

معاونت فني و برنامه ريزي و مهندسي

معاونت مالي و پشتيباني

 

كاربر مرتبط

محسن ميرزاييان

 

كاربر مرتبط

حسينعلي رفيعي

پست الكترونيك

 

 

mohandesi(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Mali(at)chb-edc.ir

شماره تماس

32242603-038

شماره تماس

038-32241050

معاونت منابع انساني

معاونت دفتر فروش و خدمات مشتركين

 

كاربر مرتبط

سعيد امينيان

 

كاربر مرتبط

مجيد شريفي

پست الكترونيك

 

 

Ensani(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Msharifi(at)chb-edc.ir

شماره تماس

32241825-038

شماره تماس

038-32250551

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

 

 

كاربر مرتبط

رستم ايزدپور

 

كاربر مرتبط

وحيد ايماني

پست الكترونيك

 

 

Dispatching(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Herasat55(at)chb-edc.ir

شماره تماس

038-2241050

شماره تماس

038-32220948

مدير دفتر نظارت بر خدمات عمومي

مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات

 

كاربر مرتبط

افشين اماني

 

كاربر مرتبط

محمد هاروني

پست الكترونيك

 

 

Kh.omoumi(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Imeni(at)chb-edc.ir

شماره تماس

038-32254740

شماره تماس

038-32241820

مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

 

كاربر مرتبط

مريم هاشمي

 

كاربر مرتبط

 زهرا خدابخشي

پست الكترونيك

 

 

Ict(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

hoghoughi(at)chb-edc.ir

شماره تماس

038-2241051

شماره تماس

038-32241601

مدير امور تداركات

مدير امور برق شهرستان لردگان

 

كاربر مرتبط

حميد فرزين

 

كاربر مرتبط

محمود اسماعيلي

پست الكترونيك

 

tadarokat(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

Lordegan(at)chb-edc.ir

شماره تماس

0383-2254740

شماره تماس

34442790-038

مدير امور برق شهرستان فارسان

مدير امور برق شهرستان اردل

 

كاربر مرتبط

آرش رئيسي

 

كاربر مرتبط

فرج اله آقايي

پست الكترونيك

 

 

Farsan(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Bargh-ardal(at)chb-edc.ir

شماره تماس

33222225-038

شماره تماس

34343178-038

مدير امور برق شهرستان بروجن

مدير امور برق شهرستان كوهرنگ

÷

كاربر مرتبط

محمدجعفر نوآيين

 

كاربر مرتبط

مسعود صفري

پست الكترونيك

 

 

Boroujen(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Kouhrang(at)chb-edc.ir

شماره تماس

34238900-038

شماره تماس

33622321-038

مدير امور برق شهرستان سامان

مدير امور برق شهرستان بن

 

كاربر مرتبط

حسين رياحي

 

كاربر مرتبط

محمدرضا صديقي

پست الكترونيك

 

 

Saman(at)chb-edc.ir

پست الكترونيك

 

 

Bargh-ben(at)chb-edc.ir

شماره تماس

038-33522525

شماره تماس

038-33721545

مدير دفتر روابط عمومي

 

 

 

 

كاربر مرتبط

حسن بيژني

 

 

 

پست الكترونيك

 

 

Info(at)chb-edc.ir

 

 

 

شماره تماس

038-32221516

 

 

 


تاریخ ایجاد: 1396/08/22 (00:00:00)

تعداد بازدید: 141

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x