امور مالي

رديف

عنوان پست

1

امور مالي

2

كارشناس حسابداري طرح هاي عمراني

3

كارشناس مميزي و رسيدگي اسناد

4

كارشناس تمركز و كنترل حسابها

5

اداره حسابداري عمومي

6

اداره حسابداري فروش

7

اداره حسابداري تاسيسات

8

كارشناس حقوق و دستمزد

9

كارشناس رسيدگي تنظيم اسناد فروش و درآمد انشعابات

10

كارشناس رسيدگي و نظارت بر صدور چك و رفع مغايرتهاي بانكي

       11

كارشناس رسيدگي تنظيم اسناد و اموال

12

كارشناس مالي

 
 

تاریخ ایجاد: 1397/05/01 (00:00:00)

تعداد بازدید: 140

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x