معاونت برنامه ريزي و مهندسي

رديف

عنوان پست

1

معاونت برنامه ريزي و مهندسي

2

مجريان طرح ها

3

دفتر مهندسي و نظارت

4

دفتر كنترل برنامه و پروژه ها

5

دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات

6

دفتر برنامه ريزي و بودجه

7

مجري نيرو گاه هاي توليد پراكنده و برآورد بار

8

كارشناس مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات

 9

كارشناس طرح جامع شبكه و اتوماسيون

10

كارشناس كنترل برنامه و پروژه ها

11

كارشناس آمار و اطلاعات

12

كارشناس امنيت شبكه و ارتباطات

13

كارشناس بودجه وبررسي هاي اقتصادي

14

كارشناس نظارت عاليه بر اجراي پروژه ها

15

كارشناس مسئول نرم افزار

16

كارشناس مخابرات و فيبر نوري

17

گروه GIS ومطالعات فني سيستم

18

كارشناس GISوICT

19

كارشناس GISو مطالعات مهندسي


تاریخ ایجاد: 1397/05/01 (00:00:00)

تعداد بازدید: 248

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x