معاونت منابع انساني


 

رديف

عنوان پست

1

معاونت منابع انساني

2

دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

3

دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

4

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

5

امور كاركنان و رفاه

6

كارشناس طرح طبقه بندي مشاغل

   7

كارشناس بهره وري و سيستمهاي نوين مديريتي

8

كارشناس خدمات پرسنلي ورفاه

   9

اداره كارگزيني

 10

گروه تحقيقات

11

كارشناس تحقيقات

12

گروه مطالعات و نظارت بر فعاليتهاي برون سپاري

13

كارشناس مسئول  آموزش و برنامه ريزي

14

كارشناس مطالعات پذيرش وارزيابي پيمانكاران

 
 

تاریخ ایجاد: 1397/05/01 (00:00:00)

تعداد بازدید: 162

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x