معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

رديف

عنوان پست

1

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

2

گروه بازار برق

3

امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق

4

دفتر ايمني و كنترل ضايعات

5

دفتر نظارت بر بهره برداري

6

كارشناس بازار برق و مولدهاي مقياس كوچك

7

كارشناس پدافند غير عامل

8

كارشناسان  كنترل واتوماسيون شبكه

9

كارشناس ايمني و بهداشت

10

كارشناس ايمني و كنترل ضايعات

11

كارشناس نظارت بر تعميرات خط گرم

12

كارشناس كاهش تلفات و پيك سائي

13

كارشناس برنامه ريزي و نظارت بر تعميرات

14

تكنسين مسئول نظارت بر اتفاقات برق (121)

15

كارشناس نظارت بر ديسپاچينگ

16

كارشناس مديريت بحران

17

گروه مديريت بحران وپدافند غير عامل


تاریخ ایجاد: 1397/05/01 (00:00:00)

تعداد بازدید: 235

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x