ارتباط با مسئولین دفاتر و معاونت ها

مسئولین دفاتر مدیریت های توزیع برق شهرستانها و حوزه ستاد شرکت

واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی

سمت

موضوع پاسخگویی

شماره تماس و نمابر

پست الکترونیکی سازمانی

دفتر مدیر عامل وهیئت مدیره

مرتضی دهقانی

 

کارشناس

مدیر عامل ودفتر هیئت مدیره

32225198-038

32252555-038

Manager.office[at]chb-edc.ir

معاونت مالی وپشتیبانی

بهروز نوربخش

 

کارشناس

مالی و پشتیبانی

32254740-038

Mali2[at]chb-edc.ir

معاونت بهره برداری

احسان حیدری

بهره برداری

دیسپاچینگ وفوریت های برق

32253182

Dispatching[at]chb-edc.ir

معاونت منابع انسانی

محمد رضا اسدی

 

مدیر امور فاه و کارکنان

منابع انسانی

32254740-038

edc.asadi[at]gmail.com

معاونت خدمات مشترکین

آرزو کیانی

 

کارشناس

خدمات مشترکین

32251141-038

a.kiani[at]chb-edc.ir

ذفتر حراست و امور محرمانه

سجاد اصغر زاده

کارشناس

حراست وامور محرمانه

03832220948

Herasat44[at]chb-edc.ir

دفتر روابط عمومی

جعفر تیموری

کارشناس

روابط عمومی- میز خدمت

03832251516

info[at]chb-edc.ir

دفتر ایمنی

مهدی خسرو شیرین

کارشناس

ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست

32241820

imeni[at]chb-edc.ir

دفتر حقوقی

آسیه شیرانیان

کارشناس

حقوقی

03832241601

Webmail-chb-edc.ir

امور برق شهرستان شهرکرد

زهرا فتاحی

مسئول دفتر

میز خدمت

32261862

bargh.shrkod[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان فارسان

اسماعیل لرستانی

مسئول دفتر

میز خدمت

33222225

farsan[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان اردل

علی همتی

خدمات مشترکین

میز خدمت

33222225

bargh-ardal[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان کوهرنگ

محمد محمدی

کارشناس

میز خدمت

33622331

kouhrang[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان بروجن

معصومه عظیمی

مسئول دفتر

میزخدمت

34238900

boroujen[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان بن

ژیلا منصوری

خدمات مشترکین

میز خدمت

33720910

bargh-ben[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان سامان

بهمن جمشیدی

کارشناس

میز خدمت

33622331

saman[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان لردگان

مهدی شریفی

کارشناس

میز خدمت

34444748

lordegan[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان خانمیرزا

علی شیروانی

کارشناس

میز خدمت

34462960

khanmirza[at]chb-edc.ir

امور برق شهرستان کیار

هادی کیانی

کارشناس

میز خدمت

32623907

H.kiani[at]chb-edc.ir

 

 

تاریخ ایجاد: 1400/12/23 (00:00:00)

تعداد بازدید: 3825

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x