امور تداركات

 
 

رديف

عنوان پست

1

امور تداركات

2

اداره نظارت بر انبارها

3

اداره تداركات

4

مسئول انبار

5

مسئول كاردكس

6

مسئول كارپرداز

7

كارشناس تداركات و مناقصات و مزايده و قراردادها

 

تاریخ ایجاد: 1397/05/01 (00:00:00)

تعداد بازدید: 167

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x